Kommunal kompensasjonsordning Tildeling 1+2

Narvik kommune har fått tildelt kr. 1.994.333,- i midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Søknadsfrist 16. april!

Støtte fra kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er spesielt rammet av Covid-19.

Narvik kommune har fått tildelt kr. 1.994.333,- i midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen skal også hjelpe de virksomhetene som helt eller delvis har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak, og gjelder særlig

  • Støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging
  • Støtte til virksomheter innenfor reiselivs- arrangements- og serveringsnæringer, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenom generelle kompensasjonsordninger
  • Det kan også gis støtte til destinasjonsselskap og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssenter for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Narvik kommune har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen. 

Søknad om kompensasjon må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. Dokumentasjonen må inneholde erklæring fra revisor/regnskapsfører.

Hvordan søke?

Søknad skal registreres og sendes gjennom Regionalforvaltning

Regelverk

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysing, saksbehandling, klage, kontroll m.m.

Tildelingen gis i form av bagatellmessig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer for bruk av statsmidler.

Søker må gi informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvilken ordning støtten er hjemlet i.

Søker må sørge for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder ifølge EØS statsstøtteregelverk (bagatellmessig støtte).

Vurdering av søknader

Rådmannen i Narvik kommune behandler innkomne søknader etter saksbehandling og innstilling fra Narvik kommunes næringsselskap Futurum AS.

Annen informasjon

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

For ytterligere informasjon, se: https://www.regjeringen.no/contentassets/25112a24a5764908bec35e653933a066/tilskuddsbrev-kommunal-kompensasjonsordning-.pdf

Søknadsfrist settes til fredag 16. april 2021.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål. 

Futurum AS

769 67 300