Kompensasjonsordning tildeling 3

Narvik kommune har fått tildeling nr 3 på kr. 3.095.000,- i midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale bedriftero g virksomheter.

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Søknadsfrist 1 oktober!

Støtte fra kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er spesielt rammet av Covid-19.

Narvik kommune har fått tildeling nr 3 på kr. 3.095.000,- i midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen skal også hjelpe de virksomhetene som helt eller delvis har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak, og gjelder særlig

 • Støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging
 • Støtte til virksomheter innenfor reiselivs- arrangements- og serveringsnæringer, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenom generelle kompensasjonsordninger
 • Det kan også gis støtte til destinasjonsselskap og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssenter for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Det vil være mulig å søke midler på følgende to innretninger (A og B):

Innretning A:

 • Det kan søkes kompensasjon for tapt omsetning og/eller økte kostnader som skyldes pandemien med utgangspunkt i årsregnskap fra 2019 og 2020, eller perioderegnskap for første halvår 2019 og 2021.Kommunen vet foreløpig ikke hvor stor etterspørselen etter midlene vil være, og fastsetting av tilskudd vil bli gjort etter en samlet vurdering sett i forhold til den lokale situasjonen.

Innretning B:

 • Midler kan søkes av bedrifter/virksomheter som har hatt kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, og som vil benytte midlene til konkrete fysiske eller aktivitet som kan skape økt handlingskraft for næringsliv og innbyggere, og styrker kommunen som reisemål.

Narvik kommune har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen. 

Søknad om kompensasjon må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. Dokumentasjonen må inneholde erklæring fra revisor/regnskapsfører.

Innretning A:

Hvem kan søke?

Alle næringsvirksomheter i Narvik kommune og spesielt innenfor reiseliv, arrangement og serveringsnæringer, som har vært hardt rammet av smitteverntiltak eller nedstengning. De som tidligere har søkt ordningen og har fått tildelt midler kan også søke på nytt, men det presiseres da at de skal hatt et betydelig tap. Ved mange søknader, kan virksomheter som ikke har mottatt koronastønad fra kommunen tidligere prioriteres.

Innretning B:

Hvem kan søke?

Midler kan søkes av bedrifter/virksomheter som har hatt kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, og som vil benytte midlene til konkrete fysiske tiltak som kan skape aktivitet for næringsliv og innbyggere, og styrker kommunen som reisemål.

Krav til vedlegg/dokumentasjon:

 • Søker skal gi en kortfattet redegjørelse på hvordan smitteverntiltakene og nedstenging har påvirket økonomien (omsetningssvikt, tap eller merkostnader), og hvilke avbøtende tiltak som evt er gjort.
 • Søker må vise til om de har falt helt eller delvis ut av andre kompensasjonsordninger som er gitt som følge av Covid-19.
 • Søker må kunne vise til fall i omsetning sammenliknet med tilsvarende perioder tidligere. Regnskapet for 2020 settes opp mot tidligere år. Det må foreligge dokumentasjonen med erklæring fra revisor/regnskapsfører. 
 • Det må opplyses i søknaden om selskapet har mottatt støtte fra andre kompensasjonsordninger i 2020 og 2021, som følge av koronapandemien, og i tilfelle gjennom hvilken ordning og hvor mye.
 • Det må opplyses om/hva virksomheten har mottatt i bagatellmessige støtte for de siste tre årene. Virksomheten kan ikke motta mer enn EUR 200.000 i bagatellmessig støtte i treårsperioden.
 • Skatteattest skal vedlegges søknaden. Virksomheten kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

De som evt har søkt tidligere og ønsker å søke på nytt, søker på samme måte som sist. Tidligere innsendte vedlegg trenger man ikke å sende inn. Foreligger det ny informasjon er det viktig å legge ved dette.

Tilskuddet følger regelverket for bagatellmessig støtte.

Narvik kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

Vurdering av søknader

Rådmannen i Narvik kommune behandler innkomne søknader ut fra følgende prioriteringer:

 • Søknader fra virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle nasjonale kompensasjonsordningene.
 • Søknader som kan dokumentere betydelige tap for virksomheten.
 • Søknader fra virksomheter innen reiseliv, arrangement og serveringsnæringer
 • Søknader fra bedrifter/virksomheter som vil benytte midlene til konkrete fysiske tiltak som kan skape aktivitet for næringsliv og innbyggere, og styrker kommunen som reisemål.

Det kan ikke forventes å få dekket alle kostnader eller tap virksomheten har hatt.

Vurdering av søknader

Rådmannen i Narvik kommune behandler innkomne søknader etter saksbehandling og innstilling fra Narvik kommunes næringsselskap Futurum AS.

Annen informasjon

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

For ytterligere informasjon, se: https://www.regjeringen.no/contentassets/b36aedd2883d4926841fc8f590ec4bae/statsbudsjett-2021-tilskuddsbrev-kommunal-kompensasjonso1421472.pdf 

Søknadsfrist settes til fredag 1. oktober 2021.

Søknad sendes inn gjennom Regionalforvaltning.no

Ta kontakt med oss om du har spørsmål. 

Futurum AS

769 67 300

John-Inge Lund
Seilbåter i Narvik havn
Seilbåter i solnedgang ved Narvik havn, med informasjonstekst om kompensasjonsfond tildeling 3 for