Kompensasjonsordning tildeling 4

11.10.2021 fordelte Regjeringen nye midler til kommunen for å hjelpe lokale virksomheter som er hardt rammet av pandemien. For Narvik kommune er denne rammen på kr 5.840.000,-.

Søknadsfrist 20. november!

Narvik kommunes kompensasjonsfond – retningslinjer for tildeling

Bakgrunn
11.10.2021 fordelte Regjeringen nye midler til kommunen for å hjelpe lokale virksomheter som er hardt rammet av pandemien. For Narvik kommune er denne rammen på kr 5.840.000,-.

Tildelingen til den enkelte kommune er gjort med bakgrunn i antall ansatte innen overnatting, reisearrangører, turbiltransport og delvis også i servering og drosjenæringen.

I denne runden er Nord-Norge prioritert, og kommuner som fortsatt er hardt rammet av pandemirelaterte utfordringer i næringslivet er vektlagt i tildelingen, i tillegg til næringer som fortsatt vil kunne oppleve begrensinger etter overgangen i fase 1 i «En normal hverdag med økt beredskap». Dette gjelder blant annet næringer i reiselivet som er særlig avhengig av turister utenfor Europa, vinterturisme fra steder som fremdeles har reiserestriksjoner (f.eks. USA og Asia).

Mål
I tilskuddsbrevet fra KMD beskrives følgende mål for den 4. tildelingen.

«Målet med ordningen og tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter i næringene, gjennom tildeling av kompensasjonstilskudd. Tilskuddet skal derfor bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som er avhengige av turisme fra land utenfor EØS-området, og derfor fremdeles er rammet av pandemien.

(Når det gjelder ordlyden om «..utenfor EØS området..» er denne korrigert fra KMD til også å gjelde land innen EØS området, dersom dette gjelder din bedrift.)

Kommunene skal bruke midlene på tiltak på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. På bakgrunn av dette vedtas det også denne runden to innretninger (A og B), hvor A er søknad om kompensasjon, og B har som formål å stimulere til økt næringsaktivitet, samt kompetanseheving.

Innretning A:

 • Det kan søkes kompensasjon for tapt omsetning og/eller økte kostnader for perioden Januar-november 2021
 • Det kan søkes kompensasjon for tapt omsetning ​i 2020

Innretning B:

 • Midler kan søkes av bedrifter/virksomheter som har hatt kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, og som vil benytte midlene til konkrete fysiske tiltak eller aktiviteter som kan skape økt handlingskraft for næringsliv og innbyggere, og styrker kommunen som reisemål.
 • Det kan også tilskudd som bidrar til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter/virksomheter, herunder kompetansehevingstiltak eller andre tiltak.

Kommunen vet foreløpig ikke hvor stor etterspørselen etter midlene vil være, og fastsetting av tilskudd vil bli gjort etter en samlet vurdering sett i forhold til den lokale situasjonen.

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Hvem kan søke Innretning A?

Alle næringsvirksomheter i Narvik kommune og spesielt innenfor reiseliv, arrangement og serveringsnæringer, som har vært hardt rammet av smitteverntiltak eller nedstengning kan søke kompensasjon. De som tidligere har søkt ordningen og har fått tildelt midler kan også søke på nytt, men det presiseres da at de skal hatt et betydelig tap. Ved mange søknader, kan virksomheter som ikke har mottatt koronastønad fra kommunen tidligere prioriteres.

Hva kan det søkes tilskudd til

 1. Støtte som kompenserer virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.
 2. Det kan søkes om støtte for å kompensere for omsetningstap, kostnader eller andre tap i perioden januar – november 2021.
 3. Virksomheter som tidligere ikke har søkt støtte kan søke om kompensasjon for kostnader eller tap i perioden 2020 eller 2021 sammenlignet med 2019.
 4. Kostnader til permitteringer for virksomheter som har vært pålagt nedstenging
 5. Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans.

Hvem kan søke Innretning B?

Midler kan søkes av bedrifter/virksomheter som har hatt kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, og som vil benytte midlene til konkrete fysiske tiltak, aktiviteter eller kompetansehevingstiltak som kan skape økt handlingskraft for næringsliv og innbyggere, eller bidrar til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse som styrker kommunen som reisemål.

Vilkår og krav

 • Søknadsfrist 20. november 2021
 • søknad om kompensasjon må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. Dokumentasjonen må også inneholde regnskap for 2019 og 2020, og lastes opp som vedlegg i Regionalforvaltning.
 • Søker må på en oversiktlig måte, og i egen søknad vedlagt søknadsskjema i Regionalforvaltning, beskrive aktiviteter og tiltak det søkes støtte om.
 • Det må foreligge dokumentasjonen med erklæring fra revisor/regnskapsfører om det søkes innretning A; kompensasjonsmidler.​
 • Det må opplyses i søknaden om selskapet har mottatt støtte fra andre kompensasjonsordninger i 2020 og 2021, som følge av koronapandemien, og i tilfelle gjennom hvilken ordning og hvor mye.
 • Det må opplyses om/hva virksomheten har mottatt i bagatellmessige støtte for de siste tre årene. Virksomheten kan ikke motta mer enn EUR 200.000 i bagatellmessig støtte i treårsperioden.
 • Skatteattest skal vedlegges søknaden. Virksomheten kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.
 • De som evt har søkt tidligere og ønsker å søke på nytt, søker på samme måte som sist. Tidligere innsendte vedlegg trenger man ikke å sende inn. Foreligger det ny informasjon er det viktig å legge ved dette.
 • Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte
 • Vi gjør oppmerksom på at Narvik kommune, Kommunal- og moderniseringsdepartementet eller EFTAs overvåkingsorgan ESA kan gjennomføre kontrolltiltak.
 • Dersom søker oppgir feilaktige opplysninger, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt, helt eller delvis. Hovedregelen er at ulovlig støtte må tilbakebetales med renter og rentes rente.
 • Tildelingen er offentlig støtte hjemlet i den nasjonalt notifiserte kommunale kompensasjonsordningen til lokale virksomheter under Covid19-rammeverket (Kap. 553 post 68). (Se også: Temporary Framework, avsnitt 3.1 Limited amounts of aid)

Vurdering av søknader:

Rådmannen i Narvik kommune behandler innkomne søknader ut fra følgende prioritering:

 • Søknader fra virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle nasjonale kompensasjonsordningene.
 • Søknader som kan dokumentere betydelige tap for virksomheten.
 • Søknader fra virksomheter innen reiseliv, arrangement og serveringsnæringer
 • Søknader fra bedrifter/virksomheter som vil benytte midlene til konkrete fysiske tiltak og aktiviteter som kan skape aktivitet for næringsliv og innbyggere, og styrker kommunen som reisemål.
 • Søknader fra bedrifter/virksomheter
 • Virksomheter som ikke har mottatt støtte tidligere.

Det kan ikke forventes å få dekket alle kostnader eller tap virksomheten har hatt.

Hensyn:

NHOs tidligere innspill og anbefalinger til kommunene vedr kompensasjonsordningen vil også hensyntas i denne tildelingen:

 • ​Innretning er enkel og søknadsbasert gjennom Regionalforvalting.no
 • Reiseliv, arrangements- og serveringsnæringene prioriteres
 • Andre virksomheter som har falt utenom generelle ordninger, særlig vekst- og oppstartsbedrifter prioriteres
 • Alle lokalt nedstengte bedrifter er omfattet
 • Fordeling av beløp i henhold til omsetningstap i prosent fra 2019-2020 (ytterligere dokumentasjon på omsetning 2020 må innhentes der hvor det mangler)
 • Konkret søknadsfrist for fordeling i etterkant og ikke fortløpende
 • Dokumentasjon av tap, bekreftet av regnskapsfører eller revisor satt som krav

Narvik kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis i søknaden, i utgangspunktet vil være offentlige etter offentlighetsloven.

For ytterligere informasjon, se: https://www.regjeringen.no/contentassets/b36aedd2883d4926841fc8f590ec4bae/statsbudsjett-2021-tilskuddsbrev-kommunal-kompensasjonso1421472.pdf 

Søknadsfrist settes til 20. november 2021.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål. 

Futurum AS

769 67 300

John-Inge Lund
Reinneset
Bilde av Reinneset i Skjomen i Narvik kommune med infotekst om kompensasjonsordningen