Samfunnsanalyse Ofoten

En vellykket gjennomføring av riktige tiltak kan på sikt skape flere arbeidsplasser, tiltrekke flere innbyggere til regionene og skape en økt regional vekstkraft. Det viser en samfunnsanalyse av kommunene i Ofoten utgitt i februar 2015.

Futurum AS

Analyse og Strategi sammen med Kunnskapsparken i Bodø presenterer med dette samfunnsanalyse for Ofoten. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Futurum, Ofoten regionråd og Narvik kommune, i forbindelse med regionens deltagelse i utviklingsprogrammet for byregioner gjennom prosjektet "Vekstkraft i Ofoten".

Rapporten søker å identifisert flaskehalser og muligheter i samspillet mellom Narvik som regionsenter og resten av Ofoten, samt de øvrige kommunene imellom. Samfunnsanalysen legger videre vekt på å få frem både fortrinn og faktorer som er hemmende for vekst i samtlige kommuner, og regionen samlet sett. Videre legger rapporten vekt på muligheter og skissere anbefalte tiltak i det videre arbeidet med byregionen. 

Samfunnsanalyse Ofoten 2015

Illustrasjon forside Samfunnsanalyse Ofoten