Handels- og næringanalyse Narvik

I denne rapporten analyserer COWI hvordan Narvik bør utnytte sine mest attraktive arealer for å maksimere mulighetene for verdiskaping på kort og lenger sikt.

02.08.201609:19 Ann-Hege Lund

Det er også vurdert hva som er fornuftig plassering av næring med ulike typer arealbehov, særlig knyttet til tilgjengelighet uten bil.

Handelsanalysen slår fast at Narvik er handelssentrum i regionen, med godt handelstilbud
for befolkningen. Det er en utfordring for sentrum at mye handel skjer i
kjøpesentrene, og at det er planlagt utvidelser av kjøpesenterlignende handel. Vi
vurderer at behovet for økt areal til handel er begrenset. Økt handelsvirksomhet
bør legges til Narvik sentrum. Arealkrevende handel anbefales plassert i Bjerkvik.
Rapporten inneholder også en analyse av mineralressursene og landbruksnæringen
i kommunen.

Analysen kan leses her: Handels- og næringanalyse Narvik

Illustrasjonsbilde - forsiden av analyse - Fagernesfjellet i Narvik