Handels- og næringanalyse Narvik

I denne rapporten analyserer COWI hvordan Narvik bør utnytte sine mest attraktive arealer for å maksimere mulighetene for verdiskaping på kort og lenger sikt.

Det er også vurdert hva som er fornuftig plassering av næring med ulike typer arealbehov, særlig knyttet til tilgjengelighet uten bil.

Handelsanalysen slår fast at Narvik er handelssentrum i regionen, med godt handelstilbud
for befolkningen. Det er en utfordring for sentrum at mye handel skjer i
kjøpesentrene, og at det er planlagt utvidelser av kjøpesenterlignende handel. Vi
vurderer at behovet for økt areal til handel er begrenset. Økt handelsvirksomhet
bør legges til Narvik sentrum. Arealkrevende handel anbefales plassert i Bjerkvik.
Rapporten inneholder også en analyse av mineralressursene og landbruksnæringen
i kommunen.

Analysen kan leses her: Handels- og næringanalyse Narvik

Illustrasjonsbilde - forsiden av analyse - Fagernesfjellet i Narvik