L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Handels- og næringanalyse Narvik

I denne rapporten analyserer COWI hvordan Narvik bør utnytte sine mest attraktive arealer for å maksimere mulighetene for verdiskaping på kort og lenger sikt.

02.08.201609:19 Ann-Hege Lund

Det er også vurdert hva som er fornuftig plassering av næring med ulike typer arealbehov, særlig knyttet til tilgjengelighet uten bil.

Handelsanalysen slår fast at Narvik er handelssentrum i regionen, med godt handelstilbud
for befolkningen. Det er en utfordring for sentrum at mye handel skjer i
kjøpesentrene, og at det er planlagt utvidelser av kjøpesenterlignende handel. Vi
vurderer at behovet for økt areal til handel er begrenset. Økt handelsvirksomhet
bør legges til Narvik sentrum. Arealkrevende handel anbefales plassert i Bjerkvik.
Rapporten inneholder også en analyse av mineralressursene og landbruksnæringen
i kommunen.

Handels- og næringsanalyse for Narvik 2015

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map