Bjerkvikstrategi

Narvik Kommune har vedtatt Strategisk næringsplan for 2018 – 2021 som har til hovedmål å «skape ny aktivitet og næring som øker antallet sysselsatte og innbyggere i regionen». Med en målrettet satsing innenfor prioriterte områder:
Grønn transport, logistikk og infrastruktur – Forsvaret – Reiseliv- Blå næringer – Fornybar energi/kraft
skal det skapes 2000 nye arbeidsplasser innen 2025.
Bydelen Bjerkvik anses å ha spesielle komparative fortrinn for utvikling innenfor områdene Grønn transport, logistikk og infrastruktur og Forsvaret.

Grønn transport, logistikk og infrastruktur som satsingsområde

Narvik er et foretrukket transportknutepunkt for regional distribusjon av gods i Nord Norge, og et knutepunkt for transport av gods med jernbane fra lansdelen til nasjonale og internasjonale destinasjoner. I Strategisk Næringsplan legges det opp til vedlikehold og styrking av dette fokusområdet og Bjerkvik vil være et sentralt element i dette arbeidet. Posten Bring er allerede etablert i Medby Næringspark og større aktører vurderer etablering på Herjanghøgda. Det er en vedtatt målsetting at det skal etableres nye lagerfunksjoner og tjenester inn mot transport og logistikk i strategiperioden. Bjerkvik er også et viktig kollektivknutepunkt.


Forsvaret som satsingsområde
Forsvarets langtidsplan innebærer en kraftsamling i Ofoten. Dette innebærer en betydelig oppbygging av forsvarsaktivitet og er en unik mulighet for Narvik kommune til å øke sin befolkning med unge ressurssterke mennesker. Derfor har Strategisk næringsplan en delmålsetting om å bosette 200 personer (ansatte/familier) i Ofoten.
Sammen med Evenes kommune arbeider vi for at flest mulig bosetter seg lokalt og i denne sammenheng har Bjerkvik en strategisk plassering, der utvikling, tilrettelegging og markedsføring av Bjerkvik som bo- og aktivitetssenter for Forsvaret, vil være et effektivt tiltak for å innfri næringsplanens målsettinger.

Prosjektplanen kan lastes ned eller leses online eller lastes ned til venstre i artikkelen.

Bo i Bjerkvik - Bjerkvikstrategien