Bjerkvikstrategi

Narvik Kommune har vedtatt Strategisk næringsplan for 2018 – 2021 som har til hovedmål å «skape ny aktivitet og næring som øker antallet sysselsatte og innbyggere i regionen». Med en målrettet satsing innenfor prioriterte områder:
Grønn transport, logistikk og infrastruktur – Forsvaret – Reiseliv- Blå næringer – Fornybar energi/kraft
skal det skapes 2000 nye arbeidsplasser innen 2025.
Bydelen Bjerkvik anses å ha spesielle komparative fortrinn for utvikling innenfor områdene Grønn transport, logistikk og infrastruktur og Forsvaret.

22.04.202010:52 Ann-Hege Lund

Grønn transport, logistikk og infrastruktur som satsingsområde

Narvik er et foretrukket transportknutepunkt for regional distribusjon av gods i Nord Norge, og et knutepunkt for transport av gods med jernbane fra lansdelen til nasjonale og internasjonale destinasjoner. I Strategisk Næringsplan legges det opp til vedlikehold og styrking av dette fokusområdet og Bjerkvik vil være et sentralt element i dette arbeidet. Posten Bring er allerede etablert i Medby Næringspark og større aktører vurderer etablering på Herjanghøgda. Det er en vedtatt målsetting at det skal etableres nye lagerfunksjoner og tjenester inn mot transport og logistikk i strategiperioden. Bjerkvik er også et viktig kollektivknutepunkt.


Forsvaret som satsingsområde
Forsvarets langtidsplan innebærer en kraftsamling i Ofoten. Dette innebærer en betydelig oppbygging av forsvarsaktivitet og er en unik mulighet for Narvik kommune til å øke sin befolkning med unge ressurssterke mennesker. Derfor har Strategisk næringsplan en delmålsetting om å bosette 200 personer (ansatte/familier) i Ofoten.
Sammen med Evenes kommune arbeider vi for at flest mulig bosetter seg lokalt og i denne sammenheng har Bjerkvik en strategisk plassering, der utvikling, tilrettelegging og markedsføring av Bjerkvik som bo- og aktivitetssenter for Forsvaret, vil være et effektivt tiltak for å innfri næringsplanens målsettinger.

Prosjektplanen kan lastes ned eller leses online eller lastes ned til venstre i artikkelen.

Bo i Bjerkvik - Bjerkvikstrategien