SommerNarvik 2021

SommerNarvik 2021 - bidra til å skape trivsel og bolyst i hele Narvik kommune.
Har du en god idé til glede for lokalsamfunnet, så kan vi hjelpe med å realisere den.

SommerNarvik 2021 er et samarbeidsprosjekt mellom Narvik kommune og næringslivet, og aktivitetene delfinansieres gjennom en nasjonal kompensasjonsordning. Målsettingen er å iverksette tiltak og aktiviteter for økt trivsel, frivillighet og næringsaktivitet i det som forventes å bli en krevende sluttfase av pandemien.

I fjor sommer trosset vi de dystre forutsetningene og skapte i fellesskap 200 flotte og unike opplevelser for unge og gamle. Vi sørget for at lokalsamfunn, reiseliv og næringsliv ble stimulert gjennom særlige igangsatte tiltak i hele den vakre kommunen vår. Fellesskap og god dugnadsånd var nøkkelen til at fjorårets sommer ble en suksess, på tross av tidspress og svært krevende forutsetninger.

Også i år ønsker SommerNarvik samarbeid med ildsjeler, lag, foreninger, bedrifter og andre aktører som ønsker å sette i gang strakstiltak med formål om “økt trivsel, frivillighet og næringsaktivitet”.

Til slike aktiviteter kan det nå søkes støtte gjennom Regional forvaltning. Søknaden må inneholde informasjon om aktiviteter, budsjett og finansieringsplan.

Hvordan søke?

Søknad skal registreres og sendes gjennom regionalforvaltning.no.

Regelverk

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysing, saksbehandling, klage, kontroll m.m.

Tildelingen gis i form av bagatellmessig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer for bruk av statsmidler.

Søker må gi informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvilken ordning støtten er hjemlet i.

Søker må sørge for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder ifølge EØS statsstøtteregelverk (bagatellmessig støtte).

Vurdering av søknader

Fordeling av midlene delegeres til rådmannen i Narvik kommune, etter innspill og vurdering av beredskapsgruppen for næringslivet.

Søknader behandles løpende gjennom sommeren, så langt midlene rekker.

Aktiviteter som gjennomføres innenfor tidsperioden mandag 21. juni til søndag 15. august vil bli prioritert.

Annen informasjon

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

Dersom du har spørsmål vedrørende tilskuddsordningen, ta kontakt med beredskapsgruppen for næringslivet.

 

Kontaktperson:
Seniorrådgiver Gaute Skoglund, Narvik kommune

Mob: 918 15 251

Epost: gaute.skoglund@narvik.kommune.no