L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Nærpolitireformen

Alle politidistriktene skal i løpet av høsten 2016 gjennomgå den lokale organiseringen av lensmannskontorer og politistasjoner. Målet er finne en ny organisering som sikrer et bedre og mer effektivt politi lokalt. Dette skal skje etter involvering av kommunene, slik at man finner de gode løsningene for å forebygge kriminalitet og skape trygghet for lokalbefolkningen sammen. Det er definert en rekke krav til hvordan endringer av lokal struktur skal foregå.

09.09.201608:32 Ann-Hege Lund

Nærpolitireformen – Endringer i lokal organisering

Futurum sammen med Narvik Kommune jobber for å synliggjøre viktigheten av å lokalisere sentrum for en geografisk driftsenhet til Ofoten. Dette fordi Ofoten har særlige utfordringer som ikke finnes andre steder i Nordland. Dette refererer seg blant annet til grenseproblematikk over Bjørnfjell tollsted som er en av de mest trafikkerte grenseovergangene i Norge, samt stor internasjonal aktivitet over Narvik Havn.

Narvik peker seg også ut som den mest kostnadseffektive og beste lokaliseringen med tanke på oppgaveløsning.

Det overordnede mål for nærpolitireformen

er å ha et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet. Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor, samtidig som det skal utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map