Narvik i det grønne skifte - industrisatsing

Storstilt industrisatsing i Narvik kommune sammen med industrikonsernet Aker!

En satsing som for alvor tar Narvik inn i det “grønne skiftet”, en transformering fra gammeldags forurensende industri og logistikk til ny og moderne utslippsfri produksjon i stor skala. Som også løfter Narvik og regionen fra å hovedsakelig være en råvareleverandør til aktiv deltakelse i en større del av verdikjeden. 

Saken innebærer en betydelig industriell satsing rundt i hele kommunen. Som vil gi mange arbeidsplasser, både industriarbeidsplasser og mange high-tech arbeidsplasser for ingeniører og forskere innen flere fagfelt. Satsingen vil gi flere store investeringer i langvarig bærekraftig virksomhet som ikke bare vil bidra til lavere utslipp lokalt, men også globalt. Denne industrisatsingen gir betydelig ny og økt virksomhet i Ballangen, Kjøpsvik, Narvik, Hergot og i Bjerkvik.

Narvik har industrielle fortrinn som Nord-Norges logistikksenter, stort kraftoverskudd og tilgjengelig arealer. Derfor kunngjorde Aker ASA den 26.oktober 2021 at man gjennom sitt datterselskap Aker Horizon skal etablere seg i Narvik og utvikle et grønt industripunkt. Blant det som vil være Akers satsingsområder i Narvik nevnes:

 • Kjøp av Ballangsleira; Hydrogenproduksjon, Grønt stålverk, DRI.
 • Kontroll over Framneslia; Hydrogenproduksjon, Grønt stålverk, DRI.
 • Batteriproduksjon på Hergot.
 • Datalagring Kvandalen.
 • Etablering av grønne verdikjeder for kraftintensiv industri.
 • Skal utnytte «det fulle potensialet i Aker-økosystemet».
 • Etablering av Aker Narvik.

 

I tillegg er det kjent at

 • Forsvarets (allerede oppstartede) kraftsamling i Ofotregionen; Ramsund Orlogsstasjon, Evenes Flystasjon og Forsvarets Verksted i Bjerkvik vil medføre en økt teknologisk/industriell aktivitet i Forsvaret og i det sivile næringsliv. Dette i tillegg til 600 direkte ansatte på Evenes flystasjon
 • TECO 2030 (hydrogenbrenselceller) er under etablering i Narvik og antyder behov for 2-500 ansatte. Innovasjon Norge har i oktober 21 innvilget 50 mill. i støtte til videreutvikling av konseptet.
 • Det foregår et epokeskifte innenfor havbruk som vil medføre en betydelig teknologisk- industriell leverandørutvikling i Nord-Norge. UIT Narvik er spesielt godt posisjonert i denne sammenheng og vil bidra at en betydelig andel av denne virksomheten kan styres mot regionen.
 • Heidelberg Cement investerer 80 mill. i Kjøpsvik til prosjekter som skal gi lavere Co2 utslipp på anlegget og som bidrar til å sikre og utvikle driften.

Summen av dette vil skape store positive konsekvenser for Narvik kommune, og realistiske estimater angir behov for 1.500 til 5.000 nye arbeidsplasser i løpet av 1 – 10 år. Det er politisk og administrativt enighet om at kommunen må tilpasse seg denne nye virkeligheten. Det er ikke lenger et spørsmål om dette kommer, snarere et spørsmål om når og hvordan.

Usikkerhet knyttet til etableringenes omfang, tidsrammer, hvilke endringer de vil medføre og hvilke behov som vil framkomme, innenfor en tidsramme på 1 -10 år, gir rom for individuelle tolkninger av situasjonen og behovet for iverksettelse av nødvendige tiltak på kort og lengre sikt.

Derfor er det avgjørende å gjennomføre en samfunnsanalyse som skal skape en enhetlig situasjonsforståelse lokalt, regionalt og nasjonalt. Å kartlegge hvordan planlagte og besluttede industrietableringer vil få samfunnskonsekvenser for blant annet arbeidsmarkedet, infrastruktur, det regionale næringslivet og offentlige tjenester - samt hvilke kompetansebehov vi vil stå overfor skal besvares i analysen som utgjør fase 1 av arbeidet.

Analysen skal kvalitetssikre og beskrive omfang av de kommende etableringer, beskrive dagens situasjon og synliggjøre behov for tiltak på kort og lengre sikt og derigjennom danne grunnlag for en påfølgende tiltaksplan (Fase 2).

Sakspapirene til pressekonferansen i oktober ligger på Narvik kommunes innsynsportal:

Sakspapirer

Direktelenke til pressekonferansen som ble avholdt i kommunestyresalen i Narvik 26. oktober 2021 finnes til høyre på siden.