Fornybar energi/kraft

Målet er at Narvik sammen med andre kraftaktører i regionen, skal bli fornybarhovedstaden i Nord-Norge.

Ofoten har en stor andel av kraftproduksjon i nord. Bare Nordkraft alene produserer 921 GWh i året. I tillegg kommer Ballangen Energi, Nord-Salten Kraft for Tysfjord og Evenes Kraftforsyning.


Statskraft har en regionalisert organisering med regionkontor i Narvik. Statnett har en tilsvarende regionalisert organisering og investerer for tiden stort i nord. NVE er delt i fire geografiske regioner, hvorav den ene har adresse Narvik. I tillegg har flere private aktører (Salten, Helgeland, Nordkraft, etc.) en betydelig produksjon i Nordland med egne lokale organisasjoner. Mange aktører er samlet i regionen og fagkompetansen som rekrutteres til de ulike organisasjonene kommer i stor grad fra UiT i Narvik. UiT i Narvik har drevet FoU innen fornybar energi (vind og sol), men viktigst av alt, forsynt næringen med nødvendig ingeniørkompetanse gjennom flere tiår. Norut Narvik og Forskningsparken i Narvik er også aktører lokalt, i forbindelse med forskningsprosjekter og utviklingsprosjekter relatert til dette tema.

Det er foreslått for ledelsen ved UiT Norges arktiske universitet å etablere et senter for bærekraftig energi i Narvik. Senteret skal representere et tverrfaglig samarbeid der kunnskap fra samfunnsfag, naturvitenskap og teknologi skal bidra til en grønn omstilling i samfunnet.

Faglig fokus er knyttet til seks tema:
Fornybar elektrisitetsproduksjon, etisk og samfunnsvitenskapelig perspektiv, distribuert produksjon og forbruk, termisk energi, energi fra biomasse, håndtering av
CO2.

UiT i Narvik utpeker seg som ansvarlig for temaet distribuert produksjon og forbruk.
Målet med satsingen er å levere verdensledende forskning på fagfeltet.
Det finnes sterke fagmiljøer samlet rundt felles interesser for å tenke innovative
løsninger i forbindelse med fornybar energi.

Målet er at Narvik sammen med andre kraftaktører i regionen, skal bli fornybarhovedstaden i Nord-Norge.

Fortrinn

 • Ofoten har en stor andel av kraftproduksjon i nord.
 • Det er mange statlige og private kraftaktører samlet i Narvik (Statkraft, Statnett, NVE, Nordkraft).
 • UiT i Narvik utdanner ingeniører/fagkompetanse til næringen.
 • Det finnes forskning og utviklingskompetanse i regionen som understøtter det kraft-tyngdepunktet som Narvik og regionen utgjør.
 • Nord-Norge står samlet om en klynge innenfor fornybar energi i Narvik og Ofoten.

Strategi

 • Aktivt jobbe for å etablere et senter for fornybar energi i Narvik.
 • Bygge «fornybar-klynge».
 • Aktivt påvirke politikere og andre beslutningstakere om å flytte flere statlige
  arbeidsplasser til regionskontorene slik som Statkraft, Statnett og NVE.
 • I større grad utnytte kraftproduksjonen som konkurransefortrinn i forhold til
  etablering av kraftkrevende industri.