Forsvaret

Vår målsetting er maksimal kapitalisering på Forsvarets kraftsamling i Ofoten.

Forsvarets kraftsamling i Ofoten skaper optimisme og forventninger om ringvirkninger i regionen. Det er avgjørende at alle kommunene som er tilsluttet Ofoten regionråd samarbeider rundt de aktiviteter som skal skje på og rundt Evenes.

Forsvarets valg av kampflybase skyldes i stor grad strategisk geografi og nærhet til Forsvarets installasjoner. Forsvaret vil bringe med seg høy kompetanse blant annet innenfor teknologi, logistikk og beredskap, noe som vil få betydning for regionen.
Forsvaret har inngått en samarbeidsavtale med UiT i Narvik og Narvik Havn. Det er viktig at man i lys av dette jobber intensivt for å møte Forsvarets behov, er med på å legge premisser for samarbeidet, og på denne måten klarer å skape merverdi ut over Forsvarets etablering på Evenes.


Særlig vil det være forventninger til Bjerkvik Tekniske Verksted som er et av Forsvarets fremste kompetansesenter for kjøretøyer og annet landmateriell. Oppbygging av Evenes Flystasjon, investeringer i artilleri, kampluftvern og annet materiell, samt økt fokus på vedlikehold, vil gi økt aktivitet ved BTV.
Regjeringen legger også opp til at forsynings- og verkstedtjenester i større grad skal baseres på bruk av sivile leverandører, noe som skaper store muligheter for bedrifter i regionen.


Dette betinger et godt samarbeid mellom de ulike aktørene, og sterk involvering av kompetansemiljøer og næringsliv i jobben som skal gjøres mot Forsvaret.

Målsetting: Maksimal kapitalisering på Forsvarets kraftsamling i Ofoten. Investeringer,
etableringer og drift.

Betydning – etterstrebe bosetting av 200 personer (ansatte)/familier i Ofoten. Lokale/regionale leveranser til Forsvaret av teknologi, industri og tjenester.

Fortrinn

 • Strategisk plassering i nord; beskyttelse av F35, P8, nye ubåter og alliert mottak
  under samme luftvern.
 • Nærhet til Forsvarets installasjoner.
 • Regionens beliggenhet i forhold til logistikk.
 • Samfunnsøkonomisk – best operativ evne i forhold til kost/nytte.
 • Evenes godt egnet for egne operasjoner, styrkeproduksjon og alliert
  tilstedeværelse, øving og trening i fredstid. Dette i kombinasjon med sivil flyplass
  og havneanlegg, jf. Avtale mellom Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) og Narvik
  Havn KF.
 • Ramsund er en sentral logistikkbase for maritime operasjoner i nordområdene som
  styrker den operative evnen til Sjøforsvaret.
 • Stor boregion med god infrastruktur inkl. utdanningsinstitusjoner.
 • Attraktivitet: Ny infrastruktur, nye skolebygg, god barnehagedekning, sentrumsutvikling, og mange aktiviteter i by og region.

Strategi

 • Identifisere Forsvarets behov og de muligheter det gir for regionen.
 • Prosjekt «Forsvaret 2020» som jobber med investeringer, bolyst og industriutvikling.
 • Kartlegging av ledige næringsarealer og boligtomter.
 • Profilprosjekt som jobber med innsalg av attraktiv boregion.
 • Teknologinettverk Forsvarsleveranser Nord - kobling mot Bjerkvik Tekniske Verksted.
 • Utvikle Narvikterminalen.