Sluttrapport Forsvaret 2020

Høsten 2016 ble Langtidsplan for forsvarssektoren 2017 – 2020 vedtatt (LTP 17 – 20). 

Denne la opp til en fornyelse av basestrukturen der de prioriterte mer aktivitet i nord og en mer effektiv og bedre beskyttet basestruktur og en større grad av sivil militær samhandling.  Basestrukturen skal legges langs hoved ferdselsårene slik at man kan basere seg på logistikktjenester fra sivil sektor.

I 2012 ble det bestemt at de nye kampflyene F-35 skal ha sin hovedbase på Ørlandet, med Evenes flystasjon som framskutt base. I LTP 17-20 ble det besluttet å investere i nye maritime overvåkningsfly som stasjoneres på Evenes sammen med kampflyene. Det ble også besluttet et omfattende luftvern ved flystasjonen. Samlingen av aktivitet på Evenes innebærer en økning med om lag 600 ansatte og 300 vernepliktige. Det er vedtatt investeringer i administrasjonsbygg, forlegninger, boliger, flyoperative fasiliteter, sikringstiltak, støyreduserende tiltak mm, for til sammen ca. 5 milliarder.

LTP 17-20 innebar en betydelig kraftsamling i Ofoten-regionen, med tyngdepunkt på Evenes, og med økt aktivitet ved Ramsund Orlogsstasjon.  Videre ble Hærens framtid utredet og Landmaktproposisjonen (Prop. 2 S. 17-18) lagt frem høsten 2017.  Det var tidligere besluttet et økt fokus på vedlikehold av Hærens materiell, investering i CV 90 og kampluftvern for Hæren. I Prop. 2 S. ble det lagt opp til investering i nytt artilleri og investering i nye stridsvogner.  Tidligere beslutninger i LTP 17 - 20 og foreslåtte investeringer i Prop. 2 S. vil ha stor betydning for Forsvarets Verksted Bjerkvik, som med sine 110 ansatte er Hærens høyteknologiske verkstedkapasitet i nord.

Beslutning om Evenes som framskutt base for F 35, LTP 17 – 20 samt Prop. 2 S. innebar i sum en betydelig forsvarsbasert aktivitetsøkning i Ofotregionen, noe som muliggjør en regional samfunnsmessig kapitalisering innenfor mange områder.

Følgelig besluttet Ofoten Regionråd vinteren 2017 å etablere prosjektet Forsvaret 2020.  Ofoten Regionråd ble avviklet 1.januar 2020 og Narvik Kommune overtok fra samme dag prosjektet.

Rapporten kan lastes ned eller leses online, du finner den på venstre side av denne artikkelen.

Sluttrapport