Om Futurum

Futurum ble etablert i 1995 som en direkte følge av at Narvik var omstillingskommune fra 1994 til 2000. Futurum skulle være verktøyet som bidro til at omstillingsmidlene ga praktiske resultater, og evalueringer viser at dette var et riktig valg. I sum kan dette illustreres ved at det ble skapt 3-400 nye arbeidsplasser i en periode der 450 statlige arbeidsplasser forsvant eller ble flyttet ut.

Futurum – for å sikre vekst og velferd

Etter omstillingsperioden ble det enighet om å beholde Futurum som Narvik sitt næringsselskap og eiersammensetningen ble etter hvert endret til dagens eiersammensetning.

I de over tyve årene som har gått etter dette har Futurum vist sin berettigelse.

Etablererveiledning og aktiviteter rettet mot eksisterende næringsliv og mulige nyetableringer har stått i fokus. Futurum har i tillegg hatt en åpen dør for alle med innspill og kommentarer som vedrører næringsutvikling og nye arbeidsplasser. 

Futurum har hele tiden hatt et blikk for hele Ofotregionen. Denne rollen er blitt sterkere gjennom engasjementet i utviklingen av en felles Strategisk Plan for Ofoten, både for perioden 2010-2014 og periode 2018-2021. Futurum snakker hele regionens sak og har ved flere anledninger tatt på seg oppgaver for andre av regionens kommuner.

Strategisk Næringsplan for Ofoten er Futurums aktivitetsmessige rammeverk. Vi arbeider aktivt med satsingsområdene som er vedtatt i planen, og tiltak i Narvik kommunes handlingsplan.

Narvik Kommune bestemte både i 2010 og i 2017 å ikke satse på egen næringssavdeling, men fortsette å kjøpe alle næringstjenester hos Futurum. Dette er et viktig signal for satsingen på Futurum som kommunens næringsselskap og vil bety mye for selskapets videre utvikling.                                                         

Det viser seg at det er positivt og viktig at trådene i næringsutvikling samles på ett sted. Narvik har fått mye positiv oppmerksomhet fra andre kommuner for denne løsningen, og modellen som kommunen har valgt brukes etter hvert flere andre steder. Pr i dag er Narvikgården, NorInnova Narvik, Narvikregionen Næringsforening, Innovasjon Norge og Futurum strategisk samlet i samme bygg, de fleste i samme etasje i Næringslivets Hus i Sentrumsgården.

Pr 1. juli 2018 er Futurum 100 % eid av Narvik kommune.

Tidligere aksjonærer var blant annet Narvik kommune, Narvikregionen Næringsforening, Nordkraft, Narvikgården, Narvik Havn, Sparebanken Narvik, Ballangen Næringsforum, UiT Narvik og LO i Ofoten.