Forstudie Biogassanlegg

Naturgass Nord har i samarbeid med Norconsult gjennomført en forstudie for å avklare ressursgrunnlaget for en eventuell biogassproduksjon i Hålogalandsregionen.

Utviklingsprogram Narvikregionen 2

Hensikten med prosjektet har vært å avklare om Hålogalandsregionen har de forutsetningene som skal til for å gjøre etablering av biogassproduksjon lønnsom. Primært har det dreid seg om hvorvidt det er, eller innen rimelig tid vil bli, tilstrekkelig tilgang på råstoff innenfor en geografisk radius som gir akseptable transportkostnader. 

Prosjektet har gitt oss de svarene vi ønsket å avdekke. Er det et godt nok råstoffgrunnlag for å gå videre med et prosjekt omkring biogassproduksjon i regionen? Svaret er - ja.

Det anbefales ut fra forstudien at prosjektet føres videre med utarbeidelse av forprosjekt.

For å fastlegge et sikrere dimensjoneringsgrunnlag for anlegget må det arbeides videre mot akvakulturbransjen mht. leveranser av både slam fra settefiskanlegg og dødfisk, samt leveranser fra avfallsselskaper og privat næringsliv.

Det må også jobbes med lokalisering av anlegget. Dette er blant annet nødvendig for å kunne få sikrere kostnader for tilførsel av vann og strøm, håndtering av rejekt og videre behandling av bioresten.


Hele rapporten kan leses i sin helhet her, eller lastes ned som pdf.

Forstudie Haalogaland Biogassanlegg - Rapport

Illustrasjonsbilde Biogassanlegg