Strategisk Næringsplan

Ofoten har hatt felles strategisk næringsplan siden 2006. Planen har tidligere vært rullert to ganger. Gjennom byregionprogrammet fikk Ofoten Regionråd midler til å revidere planen for en ny periode, fra 2018 - 2022. Prosessarbeidet har vært utført av Futurum med Ofoten regionråd som oppdragsgiver. Strategisk næringsplan for Ofoten (SNPO) bygger på eksisterende SNPO (2011-2015).

2018 - 2022

Visjon: En vekstkraftig region med en attraktiv by.

Hovedmål: Skape ny aktivitet og næring som øker antallet sysselsatte og innbyggere i regionen.

Prioriterte satsingsområder for Ofoten i perioden 2018 - 2022 er: 

 • Grønn transport, logistikk og infrastruktur
 • Forsvaret
 • Reiseliv
 • Blå næringer
 • Fornybar energi/kraft 

Suksesskriterier:

 • Sørge for felles forståelse av viktigheten av å skape nye arbeidsplasser.
 • Økt samhandling mellom kommuner, næringsliv, kunnskapsmiljøer og utviklingsaktører.
 • Etablere og styrke nettverk og arenaer.
 • Ha fokus på stedsutvikling, attraktive og levende byer og tettsteder.
 • Årlige handlingsplaner, ansvarsfordeling og evalueringer
 • Ressurser som samsvarer med planene


Planen kan leses i web-versjon her eller lastes ned som pdf, se til venstre på siden.

Kommunestyremøte 25.03.21 Arkivsak 20/509 ble det vedtatt forlengelse av funksjonstid for planen med inntil ett år - ut 2022. Dette ble vurdert som hensiktsmessig på bakgrunn av at samfunnsdelen i den nye kommuneplanen er på plass før man drøfter strategier for måloppnåelse i en ny plan.

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2018 - 2021

Statens Vegvesen
Illustrasjon Hålogalandsbrua