Ny godsstrømsanalyse: Økt eksport gir transportutfordringer

Økt vekst i produksjon og eksport fra bedriftene i Nordland gir betydelig press på enkelte veg- og ferjestrekninger. For å møte næringslivets behov må fylkeskommunen i samarbeid med staten videreutvikle veiløsninger med god kapasitet som motvirker flaskehalser, sier fylkesråd for samferdsel i Nordland, Svein Eggesvik (Sp)

- Vi skal ha en samferdselspolitikk basert på oppdatert kunnskap. Denne analysen blir et viktig verktøy i arbeidet for fremtidige transportvurderinger innenfor fylkeskommunens ansvars- og påvirkeroppgaver. Blant annet gjennom revisjonen av den nasjonale transportplanen og vår egen regionale transportplan 2018-2029 – «Fra kyst til marked», sier fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik.

Intervjuet 250 bedrifter

Det er Kunnskapsparken Bodø AS som har utarbeidet en nærings- og godsstrømsanalyse i Nordland på oppdrag for fylkesrådet i Nordland fylkeskommune. Den forteller hvordan godstransport foregår for bedriftene i Nordland og det pekes på noen utfordringer /flaskehalser på transportinfrastrukturen.

Over 250 bedrifter er intervjuet innen sjømatnæringen, petroleumsnæringen, mineralnæringen, kraftforedlende industri og annen industri, jordbruksnæringen, skogbruksnæringen, reiselivsnæringen og dagligvarehandelen.

Store trafikale utordringer

Fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp) - Klikk for stort bildeFylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp)Susanne ForslandRapporten viser økning i godstransportene fra bedriftene i Nordland og at det transporteres betydelig verdier langs vegene.

Næringenes behov for transport varierer. For noen er sjøtransport viktig, mens andre aktører i stor grad benytter jernbane. Samtlige næringer er imidlertid store brukere av vegtransport. De største brukerne er næringene innen mineraler, sjømat, jordbruk, kraftkrevende industri, petroleum, dagligvarer og avfall.

Det skjer en del strukturelle endringer i næringene i retning mot færre og større enheter. Økt volum og færre produksjonsbedrifter gir et mer konsentrert transportarbeid og større trafikale utfordringer.

Fylkesvegene og ferjer er avgjørende

Ikke uventet viser rapporten at bosetting og næringsaktivitet er særlig basert på utnyttelse av naturressursene, og bedriftene er derfor spredt over hele det langstrakte fylket. De fleste næringsaktørene har beliggenhet langt utenfor det sentrale vegnettet, og noen er avhengige av ferje for å komme seg til fastlandet. Fylkesvegene og ferjene er derfor avgjørende for transporten inn til riksvegene for videre transport frem til markedene.

Omlag halvparten av laksen som produseres i Nordland slaktes på fire slakterier som er lokalisert ute på øyene, og som er avhengig av ferje for å nå ut til markedet.

Krevende sjømattransport

De tyngst belastede fylkesvegene for kjøretøy over 12,5 meter som følge av sjømattransporten er Fv. 82 mellom Stokmarknes og Sortland, Fv. 17 mellom Søvik og Grønnåsvollen og Fv. 78 mellom Grønnåsvollen og E6 ved Drevja, Fv. 820 mellom Strand og Sortland, Fv. 17 mellom Stokkvågen og Utskarpen, Fv. 12 mellom Utskarpen og Mo, samt Fv. 821 mellom Elvenes og Strand over Frøskelandsfjellet.

De tyngst belastede riksvegene som følge av sjømattransport er Rv. 85 mellom Sortland og Lofastkrysset i Gullesfjordbotn, samt Rv. 80 mellom Bodø og Fauske. De tyngst belastede strekningene på Europavegene er strekningen E6 Drevja til Trøndelagsgrensen, E10 fra Bjerkvik til Rikgsgrensen/Bjørnfjell, E10 fra Lofastkrysset til Bjerkvik, E6 mellom krysset mot Riksgrensen/Bjørnfjell og Narvik, E6 mellom Mo og Drevja, samt E6 mellom Fauske og Mo.

- En viktig endring vil bli økt transport på Fv. 835 mellom Steigen og Tømmerneset, med videre transport langs E6 som følge av åpningen av Cermaqs nye slakteri, sier Eggesvik.

Han legger til at det stedet i hele nordnorge som er mest trafikkert av store transportkjøretøy, er rundkjøringen i Narvik sentrum.

-Vi jobber aktivt for å få en tunnelløsning for Narvik raskt inn i Nasjonal Transportplan, slik at man får tungtrafikken ut av sentrum. Dagens løsning er ikke akseptabel.

Stort potensial

- Nordland har et variert næringsliv med betydelig verdiskapingspotensial, som lykkes internasjonalt, gir store bidrag til samfunnet og bidrar til økt velstand i hele Norge. Økte satsinger innen samferdsel og infrastruktur er svært viktige forutsetninger for å kunne utløse det store verdiskapingspotensialet som ligger i fylket. Men fylkeskommunen har begrenset handlingsrom til å sørge for et framtidsrettet fylkesvegnettet med dagens økonomiske rammer. Rapporten understreker viktigheten av at det etableres et tiårig nasjonalt opprustingsprogram for fylkesvegene, avslutter fylkesråd Svein Eggesvik.

Rapporten finner du her, eller dukan laste den ned til venstre i artikkelen.

Nærings- og godsstrømanalyse 2018 NFK

Illustrasjonsbilde av forsiden av godsstrømsanalysen