Handlingplan for Narvik kommune

Strategisk Næringsplan for Ofoten (SNPO) ble vedtatt i Ofoten Regionråd den 17. november 2017.
Planen ble vedtatt av bystyret i Narvik den 01.02.2018. SNPO er Narvik kommunes overordnede plan
for næringsarbeidet og har en handlingsplan som er forankret i SNPO og Narvik kommunes
planstrategi. Handlingsplanen skal være et dynamisk verktøy og det legges opp til årlige rulleringer.

Handlingplan for Narvik kommune

Satsingsområdene er basert på kommunenes komparative fortrinn. Det er gitt innspill fra politikere, kommuner og næringsliv i hver av samarbeidskommunene.

Satsingsområder er: Teknologi og innovasjon; grønt skifte; digitalisering; kompetanse.

De syv prioriterte næringene i handlingplan for Narvik kommune er:

  • Grønn transport, logistikk og infrastruktur
  • Forsvaret
  • Reiseliv
  • Blå næringer
  • Fornybar energi/kraft
  • Offentlige arbeidsplasser
  • Mineraler (implementert for perioden 2020-21)

Evaluering av Handlingsplan for 2018-19 og rullering av Handlingsplan for 2020-21 ble behandlet:

002/20 Narvik formannskap 20.02.2020
003/20 Narvik kommunestyre 27.02.2020

Vedtak i saken:
· Kommunestyret vedtar Evaluering av Handlingsplan for 2018-19 slik det foreligger
· Kommunestyret vedtar Handlingsplan for 2020-21 slik det foreligger med følgende tilføyning: Handlingsplanen - vei-infrastruktur; Døgnåpent fergesamband Tysfjord, Drag-Kjøpsvik.

Strategiene i SNPO er overordnede målsettinger, mens handlingsplanen representerer målrettede handlinger og tiltak som skal gjennomføres i forbindelse med næringsarbeidet i planperioden.

Handlingsplan for 2020-21 og Evaluering av Handlingsplan 2018-19 kan leses i web-versjon eller lastes ned som pdf til venstre på siden.

Handlingsplan for Narvik kommune 2020-2021

Evaluering av Handlingsplan for Narvik kommune 201

Ann-Hege Lund
Veiviseren i Narvik som viser avstand i km til byer i verden