Handlingplan for Narvik kommune

Strategisk Næringsplan for Ofoten (SNPO) ble vedtatt i Ofoten Regionråd den 17. november 2017.
Planen ble vedtatt av bystyret i Narvik den 01.02.2018. SNPO er Narvik kommunes overordnede plan
for næringsarbeidet og har en handlingsplan som er forankret i SNPO og Narvik kommunes
planstrategi. Handlingsplanen skal være et dynamisk verktøy og det legges opp til årlige rulleringer.

Handlingplan for Narvik kommune
05.12.201810:44 Ann-Hege Lund

Satsingsområdene er basert på kommunenes komparative fortrinn. Det er gitt innspill fra politikere, kommuner og næringsliv i hver av samarbeidskommunene.

Satsingsområder er: Teknologi og innovasjon; grønt skifte; digitalisering; kompetanse.

De syv prioriterte næringene i handlingplan for Narvik kommune er:

  • Grønn transport, logistikk og infrastruktur
  • Forsvaret
  • Reiseliv
  • Blå næringer
  • Fornybar energi/kraft
  • Offentlige arbeidsplasser
  • Mineraler (implementert for perioden 2020-21)

Evaluering av Handlingsplan for 2018-19 og rullering av Handlingsplan for 2020-21 ble behandlet:

002/20 Narvik formannskap 20.02.2020
003/20 Narvik kommunestyre 27.02.2020

Vedtak i saken:
· Kommunestyret vedtar Evaluering av Handlingsplan for 2018-19 slik det foreligger
· Kommunestyret vedtar Handlingsplan for 2020-21 slik det foreligger med følgende tilføyning: Handlingsplanen - vei-infrastruktur; Døgnåpent fergesamband Tysfjord, Drag-Kjøpsvik.

Strategiene i SNPO er overordnede målsettinger, mens handlingsplanen representerer målrettede handlinger og tiltak som skal gjennomføres i forbindelse med næringsarbeidet i planperioden.

Handlingsplan for 2020-21 og Evaluering av Handlingsplan 2018-19 kan leses i web-versjon eller lastes ned som pdf til venstre på siden.

Handlingsplan for Narvik kommune 2020-2021

Evaluering av Handlingsplan for Narvik kommune 201

Ann-Hege Lund
Veiviseren i Narvik som viser avstand i km til byer i verden