Kompensasjonsordning bedrifter

I en jungel av informasjon forsøker vi på deres vegne og strukturere informasjonen og ordningene som kommer for reiselivet på en ryddig måte for dere.
Regjeringen har nå presentert detaljene i kompensasjonsordningen til bedrifter som er rammet av koronakrisen.
Her er flere detaljer om ordningen!

Korona-situasjonen

Informasjon fra Visit Narvik: 

Til våre samarbeidspartnere og reiselivsbedrifter!
 

Informasjon om kompensasjon til foretak med tapt omsetning

Foretak kan søke staten om kompensasjon for tapt omsetning som følge av Covid-19-utbruddet. Støtten fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i hvert enkelt foretak. Forslaget skal behandles i Stortinget. Søknadsportalen er varslet åpnet 17.april.

Slik vil kompensasjonen regnes ut

 Staten vil legge til grunn følgende formel til å regne ut støtte:

Kompensasjonsstørrelse = Omsetningsfall i prosent   (uunngåelige faste kostnader  –  egenandel)  x  justeringsfaktoren

Justeringsfaktoren er:
- 0,9 for bedrifter nedstengt av staten
- 0,8 for øvrige bedrifter

Egenandelen er:
- 0 kroner for bedrifter nedstengt av staten
- 10 000 kroner per måned for øvrige bedrifter


Spørsmål og svar

Hvilken tidsperiode gjelder ordningen for?

Ordningen gjelder i første omgang for hver av månedene mars, april og mai 2020.

Hvilken omsetning baseres kompensasjonsordningen på?

For å måle tapt omsetning, melder foretakene selv inn omsetning i mars 2020 og mars 2019. Dersom foretaket ikke har vært i drift i mars 2019 (startet opp etter dette), meldes et gjennomsnitt av omsetningen i januar og februar 2020.

Hva er nedre grense for tap av omsetning for å kunne motta kompensasjon?

Bedriften må ha hatt et omsetningstap på minst 20 prosent fra mars 2019 for å falle inn under ordningen i mars 2020. Omsetning av finansaktiva regnes ikke med. For hver av månedene april og mai må omsetningstapet være 30 prosent, sammenlignet med 2019.

Hvordan søker du kompensasjon?

Det etableres en egen portal der hver enkelt bedrift søker om kompensasjon. Om bedriften oppfyller kriterier for utbetaling, skjer utbetalingen automatisk. Søknaden vil enten bli avvist eller gå til manuell behandling, dersom kryssjekker viser store avvik. Søknadsportalen er varslet åpnet 17.april.

Hvordan skjer utbetalingen?

Første utbetaling skjer så raskt som mulig i april, basert på tall rapportert for mars.

Vil det utføres kontroll av innrapporterte tall fra foretaket?

Ja, den automatiske behandlingsrutinen vil foreta kryssjekk og kontroll med sikte på å avdekke feilaktig rapportering, juks og svindel. Det vil også bli foretatt etterkontroll, og det legges opp til krav om tilbakebetaling og sanksjoner dersom feilaktig rapportering, juks og svindel avdekkes.

Fakta om kontantstøtten til bedriftene 

Bedrifter som har fått omsetningssvikt på grunn av koronaviruset kan søke om erstatning for å få dekket omsetningsuavhengige kostnader. Ordningen gjelder for mars, april og mai. Det søkes separat, og utbetales, for hver måned.

 • Regjeringen har satt et krav om omsetningssvikt på 30 prosent. For mars settes inngangskravet til 20 prosent. Begrunnelsen er at smitteverntiltakene slo inn halvveis i måneden.
 • Det er spesifisert en liste med regnskapsposter som dekker de faste kostnadene. Bedriftene skal selv rapportere inn kostnader som kan føres på 11 poster i næringsoppgaven: 6300, 6340, 6395, 6400, 6700, 6995, 7040, 7490, 7500, og netto renteutgifter.
 • Regjeringen foreslår at bedrifter som er formelt nedstengte skal få mer enn andre. Kompensasjonen utregnes derfor etter en formel ( lenke til Q&A) der det settes en egenandel på 0 for de formelt nedstengte og kroner 10,000 for de øvrige.
  - Mindre beløp enn 5000/måned utbetales ikke.
  - Maksbeløp pr bedrift er 30 millioner kroner/måned per juridisk person.
 • Søknadsrutiner og –behandling blir heldigitale og automatisert. Det etableres en egen portal for ordningen.
 • Det legges opp til behørig kryssjekk i søknadsbehandlingen, etterkontroll og eventuell regress/straffesanksjon.
 • Det er noen næringsvise unntak. Den skal ikke gjelde for finansnæringen, olje- og gassutvinning, private barnehager og flyselskap, utenriks sjøfart-varetransport. Disse sektorene er underlagt andre ordninger. Bedrifter uten aktivitet eller som er under konkursbehandling eller allerede er begjært konkurs, får heller ikke hjelp av ordningen
 • Ordningen vil bli løpende evaluert, og endret ved behov.

Ambisjonen er at alle selskaper som opplever betydelig covid19-relatert omsetningsbortfall skal omfattes av ordningen. Likevel vil noen kunne oppleve at de ikke treffes helt i første omgang.

Det har vært en prioritet i arbeidet med denne ordningen at den skal bli raskt etablert, og at søknads- og utbetalingshåndteringen i størst mulig grad skal skje automatisk. Det betyr at det har vært begrensede muligheter for å ivareta ulike hensyn man normalt ville vektlegge. Det kan derfor bli behov for å justere modellen, grenser og kontrolltiltak.

Ordningen vil bli lansert 17. april

Illustrasjonskart over Europa hvor Narvik er synlig. Med tekst: Informasjon fra Visit Narvik