Ekstraordinært næringsfond - Covid-19

Fondet er nå lukket pga stor pågang av søknader. Avsatte midler er fordelt.

5,3 millioner i koronahjelp til Ofoten

Fylkesrådet har fordelt midler fra regjeringens 3. krisepakke til kommunale næringsfond i Nordland. I overkant av 5,3 millioner av disse har gått til næringsfond i Ofoten, og 3,9 millioner kroner er tildelt Narvik kommune!

Retningslinjer for søknader til ekstraordinært næringsfond i Narvik kommune

Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartement har bevilget krisepakke til Nordland fylkeskommune i forbindelse med Covid-19. Krisepakken omfatter et nytt tilskudd øremerket kommunale næringsfond. 

Hvem kan søke - og om hva?

Målgruppen (søker) er bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak. Betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet vil vektlegges. 

Hvordan søke?

Søknad sendes inn på www.regionalforvaltning.no 

  • Opprett Bruker/Registrer søker
  • Opprett Ny Søknad
  • Velg fylke: Nordland Fylke
  • Velg støtteordning: Ekstraordinært Kommunalt Næringsfond Narvik kommune
  • Skriv tittel på søknaden. (Eks: "Søknad om støtte til XXX")
  • Fyll inn informasjonen som etterspørres i fanene, kortfattet og enkelt forklart
  • Sum kostnad og sum finansiering skal være lik
  • Tilskuddet fra næringsfondet skal utgjøre 50 % av prosjektets kapitalbehov. Dvs at restfinansiering utgjør for eksempel ekstern finansiering, egen kapital eller egne arbeidstimer. (Timesatsen kan ikke overstige 700,- kr pr time)

Hva vektlegges i søknaden? 

Vurdering av måloppnåelse:

a) Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser

b) Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på

a) I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial

b) i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

c) hvor raskt tiltaket kan settes i gang.


Covid-19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal sette kommunen i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Søknadsfrister:

Fondet er nå lukket pga stor pågang av søknader.

Fondet gjelder for 2020.

Vi tar i mot søknader fortløpende inntil avsatte fondsmidler er tildelt.

Tilskuddets størrelse: 

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.
Tilskuddet gis etter regler for offentlig støtte.

Utbetaling av tilskudd:

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis.Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket.

​Dersom du har spørsmål - ta gjerne kontakt med oss!

Ann-Hege Lund
Rådhuset i Narvik