Bedriftsintern opplæring – BIO 2022

Formålet med Bedriftsintern opplæring i Nordland er å bidra til økt kompetanseheving for å hindre utestengning fra arbeidslivet, og motvirke uheldige konsekvenser som f. eks. permittering som følge av koronasituasjonen.

NKF - utlysning

Formålet med Bedriftsintern opplæring i Nordland er å bidra til økt kompetanseheving for å hindre utestengning fra arbeidslivet, og motvirke uheldige konsekvenser som f. eks. permittering som følge av koronasituasjonen.

Søknadsfrist 2022: Innkomne søknader behandles fortløpende. Søknaden må være sendt innen 1. mars 2022.

  Om utlysningen 

  Det kan gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte og personer i enkeltpersonforetak i inntil 26 uker per deltaker. BIO-ordningen kan ikke erstatte Lånekassens ordninger. Det gis ikke tilskudd hvis det er knyttet bindingstid til opplæringen eller hvis opplæringen er obligatorisk for stillingen, eller for at ansatte skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav. Det gis ikke støtte til utvikling av kurs.

  Opprett søknad

  Hvem kan søke?

  For 2022 vil fylkeskommunen prioritere enkeltpersonforetak og småbedrifter innen spesielt utsatte bransjer som:  

  • opplevelsesnæringene
   • reiseliv
   • kulturnæringer
  • småskalamatprodusenter
  • mat- og restaurantbransjen
  • småbedrifter innen prosess- sjømat- og leverandørindustrien
   
  Med småbedrifter menes bedrifter som har færre enn 50 ansatte, og har en årsomsetning og/eller en samlet årsbalanse som ikke overstiger 10 millioner euro.
  Hva kan støttes?

  Spesielle fagområder som vurderes som særlig aktuelle for økt kompetanseheving er:

  • digitalisering og automatisering, samt AI (Artificial Intelligence/Kunstig intelligens)
  • bedriftsledelse, markedskompetanse, internasjonalisering og språkkunnskaper 

  De store næringene i fylket, som reiseliv, sjømat og industri, må i tillegg jobbe med å levere bærekraftige løsninger for framtiden. Dette vil kunne endre konkurransebetingelser og markedsmuligheter, og vil kunne kreve ny kompetanse i bedriftene.

  Fylkeskommunens andel

  Fylkeskommunen støtter normalt inntil 70 % av de totale kostnadene. ​

  1. Fylkeskommunen kan maksimalt støtte kr 200 000,-.
  2. Av fylkeskommunens andel på 70% skal utgifter til selve opplæringstiltaket utgjøre minst 1/3. Herunder kan følgende inngå: ​
   • Reiseutgifter for opplæringspersonale og opplæringsdeltakere.
   • Andre løpende utgifter, f.eks. til materiell og opplæringsutstyr som er direkte knyttet til opplæringen.
   • Utgifter til veiledning og rådgivningstjenester i forbindelse med opplæringen.
  3. Av fylkeskommunens andel på 70% kan lønnsutgifter til deltakerne i tiltaket utgjøre inntil 2/3. Egenandel må utgjøre minst 30 % av de totale kostnadene. ​

  Egenandel

  Som egenandel godkjennes både kontante midler og eget arbeid. Godkjent fast timesats for eget arbeid: inntil kr 700,- pr. time. Dette skal dokumenteres med timelister i rapporteringen.

  Krav til utforming av søknad

  1. Søknaden må inneholde en opplæringsplan (beskrivelse av tiltakene). Planen må inneholde følgende: ​
   • Kostnads- og finansieringsplan som følger retningslinjene under "Hva kan støttes".
   • Navn på kurs-/kompetansehevingstilbyder.
   • Antall ansatte som skal delta i tiltaket.
   • Tiltakets oppstart og varighet.
  2. Søknad om tilskudd, rapportering og utbetaling gjøres via www.regionalforvaltning.no

  For mer informasjon: https://www.nfk.no/tjenester/tilskudd/tilskudd-for-bedrifter/bedriftsintern-opplaring-bio-2022.7924.aspx