Kompensasjonsordning - tildeling 7

28.02.2022 fordelte Regjeringen nye midler (Tildeling 7) til kommunene for å hjelpe lokale virksomheter som er hardt rammet av pandemien. For Narvik kommune er denne rammen på kr 1.401.000, -.

Søknadsfrist 20. mars!

 Bakgrunn

Mange virksomheter i utsatte bransjer har vært gjennom en ny, krevende periode i vinter. Midlene er fordelt til kommunene etter antall ansatte i næringene som var hardt rammet av tiltakene i desember og januar. Midlene skal særlig kompensere utsatte næringer som helt eller delvis ikke har vært dekket av de generelle kompensasjonsordningene.

De som kan søke er:

  • Lokale virksomheter som er særlig hardt rammet at smitteverntiltak eller nedstenging med økte kostnader eller tap av omsetning.
  • Kostnader og tap må være knyttet til desember 2021, januar og februar 2022.
  • Virksomheten må ha adresse i Narvik kommune eller dokumentere virksomhet Narvik med et særregnskap attestert av revisor eller regnskapsfører.

Følgende prioritering vil bli vektlagt:

  • Virksomheter innen bransjene servering, overnatting, reiseliv, kunstnerisk virksomhet og underholdning, sports- og fritidsaktiviteter samt arrangement.
  • Særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak.
  • Virksomheter som ikke har mottatt kompensasjon tidligere eller har mottatt mindre tilskuddsbeløp, og virksomheter som har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene og lønnsstøtteordningen.

Søknaden skal leveres elektronisk på regionalforvaltning.no

Søknaden vil bli vurdert basert på dokumentasjon knyttet til omsetningsfall, ekstra kostnader, tap, tilpasninger, dekning av andre kompensasjonsordninger, risiko for tap av arbeidskraft og kompetanse. Dette skal dokumenteres av regnskapsfører e.l. 
Bedriften må ikke være konkurstruet. Skatteattest legges ved søknad.

Tildelingen er offentlig støtte hjemlet i den nasjonalt notifiserte kommunale kompensasjonsordningentil lokale virksomheterunder Covid19-rammeverket (Kap.553 post 68). (Se også: Temporary Framework, avsnitt 3.1 Limited amounts of aid)Det stilles ingen krav til rapportering, men kommunen, Kommunal -og moderniseringsdepartementet eller EFTAs overvåkingsorgan ESA kan gjennomføre kontrolltiltak. Dersom søker oppgir feilaktige opplysninger, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt, helt eller delvis. Hovedregelen er at ulovlig støtte må tilbakebetales med renter og rentes rente.

Om det skulle være midler til overs etter tildeling i henhold til nevnte retningslinjer, vil utviklingsprosjekter bli prioritert.

For ytterligere informasjon: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-250-millioner-kroner-til-koronakompensasjon-til-utsatte-naringer/id2902424/

Søknadsfrist settes til 20. mars 2022.

Ann-Hege Lund
Utsikt over Narvik fra Taraldsvikfjellet