Mindre modulære kjernekraftverk - aktuelt for Narvik?

- Vi må være nysgjerrige, og villige til å tenke nytt, sier Lars Sigurd Eide, næringssjef og direktør i Futurum. Det er viktig å tilegne seg informasjon og kunnskap, før beslutninger tas.

Vellykket kjernekraft-seminar

Det var nesten fullsatt kommunestyresal da Futurum gjennomførte lunsjseminar med Norsk Kjernekraft onsdag 29. mars.

Norsk Kjernekraft ble etablert av M Vest-gruppen  i 2022, med Trond Mohn og Lars Moldestad som største eiere. Forretningsidéen er å finne egnede områder for etablering av SMR, utarbeide konsesjonssøknader, og finansiere og bygge SMR i områder med kraftkrevende industri. Norsk Kjernekraft ønsker å informere myndigheter og befolkning om mulighetene rundt kjernekraft som en del av løsningen på et bebudet kraftunderskudd. De er nå i kontakt med 37 ulike kommuner i Norge, deriblant Narvik. 

Hva er SMR (Small Modular Reactor)? 

Mindre modulære kjernekraftverk er mindre kjernekraftverk der det aller meste serieproduseres og leveres prefabrikert. Modulene er svært arealeffektive, man kan produsere intill 300 Mw per enhet (pluss overskuddsvarme) på et areal på størrelse med en fotballbane. Ved behov kan man utvide med flere enheter. 

SMR kjører på et passivt system, i motsetning til konvensjonelle atomkraftverk. Systemet har en iboende negativ reaktivitets-feedback. Man bruker tyngdekraft, differensialtrykk og naturlig varmekonveksjon for å lukke ned og avkjøle reaktor ved eventuelle avvikende forhold. Dette minimerer sjansen for menneskelig svikt.  

Innsatsfaktor er uran i små mengder. Det finnes rikelig med uranforekomster i verden, bl.a. i Canada. Kjernekraft basert på Thorium i kombinasjon med forskjellige teknologier er under utvikling flere steder i verden og kan bli aktuelt på sikt. SMR og nye reaktorer håndterer avfallet på en svært sikker og hensiktsmessig måte og sirkulærøkonomien ivaretas i stor grad i systemet.

Bruksområdene til SMR er i all hovedsak å produsere elektrisitet. SMR kan også benyttes til produksjon av grønnsaker, fisk og til landbruk, hydrogenproduksjon, fjernvarme og avsaltningsprosesser. 

I Sverige er man i gang, prosjektet LeadCold SEALER med en blykjølt reaktor forventes å være i drift og produksjon i 2030. 

Er kjernekraft en del av løsningen?

Innen 15 år kan bygging av mindre modulære kjernekraftverk være en realitet. Flere kommuner viser nå sin interesse, men i følge administrerende direktør Jonny Hesthammer, er det de mest fremoverlente kommunene som er mest aktuelle. Forankring hos myndigheter og befolkning tar tid, det samme gjelder reguleringsprosesser. Så må det bygges infrastruktur på riktig sted.

EUs Vitenskapspanel har konkludert med at kjernekraft er like bærekraftig som fornybar kraft, og den tryggeste energikilden. FN (UNECE) beskriver i rapporten Nuclear Brief at kjernekraft har svært liten negativ påvirkning på økosystemer, ressursbruk og menneskers helse. 

Mer informasjon: 

Teknisk Ukeblad har flere artikler om kjernekraft

Tekna om kjernekraft

UNECE om karbonnøytralitet

Fremovers artikkel fra møtet

Narvik kommunes hjemmeside: Lysbilder og video fra møtet

Kristoffer Klem Bergersen
Kommunestyresalen i Narvik. Martin Hjelmeland, NTNU. Steffen Sæle, Norsk Kjernekraft. Lars Sigurd E
Kristoffer Klem Bergersen
Godt oppmøte i kommunestyresalen i Narvik
Logo Norsk Kjernekraft