Revisering av "Masterplan for Narvik som reisemål"

Med kommunesammenslåing som utgangspunkt er det politisk vedtatt at Masterplan for Narvik skal revideres

Med bakgrunn i kommunesammenslåing 01.01.2020 for tidligere Ballangen kommune, Narvik kommune og deler av Tysfjord kommune, har (nye) Narvik kommune blitt geografisk vesentlig større. I areal er kommunen den 10. største kommunen i Norge.

Med kommunesammenslåing som utgangspunkt er det politisk vedtatt at Masterplan for Narvik skal revideres. Andre faktorer for revidering av planen er at forutsetningene for destinasjonsutviklingen har vært i stadig endring de senere årene, både i form av økt fokus på bærekraftig utvikling, men også Covid-19 situasjonen som rammet Norge og verden i mars 2020. 

Prosjektet går ut på å revidere Masterplan for Narvik gjennom en strategiprosess. Formålet er å realisere økt bærekraftig verdiskaping i næringslivet i Narvik kommune gjennom å definere strategiske tiltak og mål. Masterplanen skal inneholde prioriterte innsatsområder, være et verktøy for utvikling, og skal vise til viktige strategiske føringer for hvordan Narvik skal øke verdiskapingen fra turisme frem mot 2035. Nye fyrtårn og nye områder skal defineres for den nye kommunen, samtidig som de eksisterende fyrtårn og naturgitte fortrinnene skal ivaretas og videreutvikles. 

Prosjektet skal videre se på hvordan Narvik som helhet skal fremstå som reisemål, hvilken visjon og hvilke verdier vi skal synliggjøre, hvilken merkevareplattform som kjennetegner oss, samt utarbeide ny kommunikasjonsstrategi for den nye kommunen som reisemål. 

Masterplan gjennomføres i tre faser; 

  • Forstudie (Utført: Mulighetsstudie for områdene Ballangen og halve Tysfjord, samt eksisterende Masterplan for tidligere Narvik) 
  • Strategiprosess (beskrevet i denne prosjektplanen – den helhetlige strategien, faglige vurderinger og lokale prosesser) 
  • Gjennomføring i etterkant (fra ord til handling). 

Formål:

Formålet er å realisere økt bærekraftig verdiskaping i næringslivet i Narvik kommune gjennom prioriterte innsatsområder. Masterplan skal være et verktøy for utvikling, og skal vise til viktige strategiske føringer for hvordan Narvik skal øke verdiskapingen fra turisme frem mot 2035. Nye fyrtårn og nye områder skal defineres for den nye kommunen, samtidig som eksisterende fyrtårn og naturgitte fortrinnene skal ivaretas og videreutvikles.

Prosjektet skal videre se på hvordan Narvik som helhet skal fremstå som reisemål, hvilken visjon og hvilke verdier vi skal synliggjøre, hvilken merkevareplattform som kjennetegner oss, samt utarbeide ny kommunikasjonsstrategi for den nye kommunen som reisemål.

Hovedaktiviteter:

  1. Fremtidens besøksforvaltning knyttet mot ønskede ferdselsårer for et fremtidig bærekraftig fotavtrykk
  2. By- og stedsutvikling
  3. Styrke og utvikle MICE- og arrangementsturisme
  4. Definere målgrupper basert på naturgitt forutsetninger og fremtidig utvikling av reisemålet
  5. Definere og tilpasse eksisterende og nye «spydspisser»
  6. Konseptualisering og merkevarestrateg
  7. Trender og utviklingstrekk

Masterplanen vil danne grunnlaget for eventuelle fremtidige satsinger og investeringer innenfor bærekraftig reiselivsutvikling i Narvik kommune.

Hovedmålet er bærekraftig økning i verdiskapning og sysselsetting i Narvik kommune – i et langsiktig perspektiv.

Tidligere masterplanarbeid:

Den første Masterplan for Narvik ble utviklet og vedtatt i 2003. I 2008-2009 utførte Mimir en evaluering fra prosessene tilknyttet Masterplan. Følg lenkene for mer informasjon.

For spørsmål - kontakt post@visitnarvik.com