Iverksettingsbrev til forsvarssektoren

Mot 2020 skal Forsvarets beredskaps- og reaksjonsevne styrkes ved å øke tilgjengeligheten og utholdenheten til avdelingene i Forsvaret.

Dette forutsetter økt tilgang på materiell samt økte reservedels- og beredskapsbeholdninger. Videre skal reduserte klartider og økt bemanning av utvalgt operativ kapasitet legge til rette for ytterligere styrking av beredskapen.

Innføringen av CV90 fra Kampvognporosjektet sluttføres og enkelte strukturtiltak iverksettes tidlig i perioden uavhengig av landmaktutredningen.

Anskaffelser av kamplusftvern fremskyndes med ett år (2018-2021).

Bruk av strategiske avtaler med næringslivet skal være rettesnor for den videre utvikling av logistikkvirksomheten. Det skal legges vekt på å øke bruken av langsiktige kontrakter for å tilrettelegge for at Forsvaret kan anvende allerede etablert kapasitet og ressurser i samfunnet.

Ved valg av alternativer skal beste praksis og konstnadseffektive løsninger benyttes. Tilstrekkelig beredskap gjennom klausuler må sikres for å kunne understøtte Forsvaret i væpnet konflikt, krise og fred.

Vegard Oen Hatten/Forsvaret
Kystvaktbåt