Milepæl nådd i arbeidet med NTP for 2018-2027

Arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) nådde en milepæl 25. februar da transportetatene la fram sitt felles arbeide for strategi- og analysefasen.

Ut fra dette dokumentet vil de få videre oppdrag fra regjeringen om hva som skal utredes i forslaget til NTP for 2018-2027 som etatene legger fram i slutten av 2015.

Ofotbanen er en del av utenlandskorriodoren U 6, og det er i utredningen presisert at det på sikt er behov for dobbeltspor på Ofotbanen. 16. mars la hver av etatene fram sine perspektiver fram mot 2050, og også der er Ofotbanen nevnt på s. 31 i Jernbaneverkets liste over tiltak for å få gods på jernbane. Først understrekes behovet for godt vedlikehold.

På investeringslisten står Ofotbanen som første punkt, og det framkommer: «På sikt bør det bygges dobbeltspor mellom Narvik og Kiruna. Denne utbyggingen vil finne sted trinnvis. Trafikverket og Jernbaneverket foreslo i 2014 at deler av investeringen kunne dekkes gjennom brukerbetaling».

Les denne utredningen og utredningene fra de andre etatene