Flertallsmerknad i statsbudsjettet er bekreftet

Det er viktig at planleggingen av dobbeltsporet blir prioritert nå slik at prosjektet har mulighet til å komme med når nasjonal transportplan skal rulleres. Tusen takk for god drahjelp fra gode hjelpere slik at denne flertallsmerknaden kom inn:

"Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, mener at det framtidige behovet for kapasitetsutvidelser på Ofotbanen, ut over det som ligger inne i NTP 2014–2023, må vurderes nærmere i samråd med svenske myndigheter.
     
Prioriteringene på Ofotbanen må ses i nær sammenheng med tilsvarende behov og prioriteringer på svensk side av grensen (Malmbanan). Flertallet ber om at regjeringen følger opp dette på hensiktsmessig måte overfor svenske myndigheter.
   
Flertallet har merket seg dobbeltsporutredningen som Jernbaneverket har utarbeidet i samarbeid med det svenske Trafikverket. Flertallet ber om at det planmessig legges til rette for å kunne prioritere ønskede kapasitetsøkende tiltak på Ofotbanen i forbindelse med neste rullering av NTP".


Transportkomiteens mindretall har vedtatt slik merknad: 
"Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil peke på behovet for kapasitetsutvidelse på Ofotbanen, og at det også bør tas høyde for å etablere dobbeltspor på hele strekningen. Disse medlemmene ber derfor regjeringen iverksette nødvendig planlegging av kapasitetsutvidelse på Ofotbanen med dobbeltspor slik at en eventuell mulig byggestart kan skje i neste NTP-periode"

Det er flott å konstatere at vi har med oss alle partiene i transportkomiteen!