Om oss

Futurum AS er næringsselskapet til Narvik kommune, og kommunens førstelinjetjeneste. Vi er kommunens første kontaktpunkt med gründer eller eksisterende bedrift som har en forretningsidé.

Futurum ivaretar rollen som kommunens næringsutviklingsselskap gjennom avtale med Narvik kommune. Med dette menes:

 • Etablererveiledning og tilrettelegging for gründere og bedrifter
 • Nettverksarbeid og tilstedeværelse på viktige arenaer
 • Initiativtaker og samhandlingsrolle
 • Kontaktpunkt og vertskapsfunksjoner
 • Forvalter av Narvik kommunes næringsfond

Futurum bistår i en tidlig fase i forbindelse med nyetableringer og knoppskyting i det eksisterende næringsliv. Futurums aktiviteter skal til enhver tid gjenspeile hovedsatsingsområder i Strategisk Næringsplan for Ofoten(SNP) 2018 - 2021:

Prioriterte satsingsområder for Ofoten i perioden 2018 - 2021 er: 

 • Grønn transport, logistikk og infrastruktur
 • Forsvaret
 • Reiseliv
 • Blå næringer
 • Fornybar energi/kraft 

Futurum skal tilrettelegge for eksisterende næringsliv og bidra til nye etableringer.
Selskapet kan også ta på seg oppgaver med betydning for hele fylket eller landsdelen når dette er strategisk viktig for regionen

Futurums Visjon:

En sterk region - et attraktivt Narvik.

Futurums Hovedmål:

Futurum skal være pådriver og tilrettelegger for regional vekst og utvikling, slik at:

 • Antall arbeidsplasser øker*
 • Befolkningsutviklingen i Narvik samsvarer med økning i antall arbeidsplasser*
 • Arbeidsplasser og innbyggertall i hele regionen øker, og at det arbeides for at nødvendig næringsarealer gjøres tilgjengelig.

*Måloppnåelse baseres på offentlig statistikk.

Illustrasjonsbilde Hålogalandsbrua