Ofotbanealliansen

Ofotbanealliansen er et samarbeid mellom bedrifter, organisasjoner og lokale myndigheter som i fellesskap arbeider for å bedre kapasiteten på Ofotbanen.

Ofotbanen er en hovedpulsåre for gods til og fra den nordlige landsdel. Foruten malm fra gruvedrift, frakter banen forbruksvarer nordover. Om lag 95 prosent av dagligvarene i butikkene til Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop i Finnmark, Troms og nordlige Nordland fraktes inn til landsdelen over Ofotbanen. Hvert år fraktes 65.000 containere inn og ut av Narvik med banen. Andre vei fraktes i dag 200.000 tonn fisk, som utgjør 50 prosent av all fisk som går på tog ut av Norge. All denne transporten har potensiale for sterk vekst. Transport av fisk sørover til markedene i Europa med Ofotbanen fra Narvik er et raskt, effektiv, økonomisk og ikke minst miljøvennlig alternativ.

Kapasiteten på Ofotbanen i årene framover er imidlertid truet, og dermed varetransporten til og fra den nordlige landsdel. Gruvenæringen planlegger vesentlige økninger i volumene av mineraler som skal fraktes langs Ofotbanen. Planene om utvidete krysningsspor vil være helt avgjørende å få virkeliggjort. Men om ikke lenge må dobbeltspor komme på plass, for ellers vil kapasiteten på Ofotbanen være sprengt i løpet av få år. Derfor må den bygges ut slik at den kan takle den økte trafikken. Fram til 2020 er det ventet en økning bare når det gjelder malm fra ca 18 millioner tonn i dag til opp til 50 millioner tonn i 2020. (Prognosene for 2020 spenner fra lav-scenariet 30 millioner tonn til høy-scenariet 50 millioner tonn. I tillegg kommer behovene til mineralnæringen i Finland.)

Ofotbanealliansen består av en rekke private og offentlige aktører som alle har en sterk interesse i at utviklingen av kapasiteten på Ofotbanen får tilstrekkelig politisk oppmerksomhet nå i forbindelse med Nasjonal Transportplan, så vel som i årene framover når transportplanen skal følges opp. Alliansen er etablert for å arbeide for at Ofotbanen kan fylle sin funksjon som Nord-Norges viktigste transport-åre, særlig for malm, fisk og generell godstransport til og fra den nordlige landsdel. Kapasitetsøkende tiltak må iverksettes i forkant av den ventede sterke trafikkøkningen fram mot 2020 for å utløse det nasjonale, regionale og globale potensialet som er påvist.