Om Ofotbanealliansen

Ofotbanealliansen er et samarbeid mellom bedrifter, organisasjoner og lokale myndigheter som i fellesskap arbeider for å bedre kapasiteten på Ofotbanen.

Ofotbanen er en hovedpulsåre for gods til og fra den nordlige landsdel. Foruten malm fra gruvedrift, frakter banen forbruksvarer nordover. Om lag 80 prosent av dagligvarene i butikkene til Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop i Finnmark, Troms og nordlige Nordland fraktes inn til landsdelen over Ofotbanen. Hvert år fraktes 87.000 containere inn og ut av Narvik med banen. Andre vei fraktes i dag 200.000 tonn ferskfisk, som utgjør 50 prosent av all fisk som går på tog ut av Norge. Denne transporten har potensiale for sterk vekst. Transport av fisk sørover til markedene i Europa med Ofotbanen fra Narvik er et raskt, effektiv, økonomisk og ikke minst miljøvennlig alternativ.

Kapasiteten på Ofotbanen i årene framover er imidlertid truet, og dermed varetransporten til og fra den nordlige landsdel. Gruvenæringen planlegger økninger i volumene av mineraler som skal fraktes langs Ofotbanen. Planene om utvidete krysningsspor vil være helt avgjørende, men om ikke lenge må dobbeltspor komme på plass. Fram til 2021 er det ventet en økning bare når det gjelder malm fra LKAB på ca 20 millioner tonn i dag til opp til 24 millioner tonn i 2021.

Ofotbanealliansen består av en rekke private og offentlige aktører som alle har en sterk interesse i at utviklingen av kapasiteten på Ofotbanen får tilstrekkelig politisk oppmerksomhet nå i forbindelse med Nasjonal Transportplan, så vel som i årene framover når transportplanen skal følges opp. Alliansen er etablert for å arbeide for at Ofotbanen kan fylle sin funksjon som Nord-Norges viktigste transport-åre, særlig for malm, fisk og generell godstransport til og fra den nordlige landsdel. Kapasitetsøkende tiltak må iverksettes i forkant av den ventede sterke trafikkøkningen fram mot 2020 for å utløse det nasjonale, regionale og globale potensialet som er påvist.

Sverige har EU og Trafikverket bevilget penger til planleggingen av 86 km dobbeltspor fra Kiruna mot Narvik. Når dette er bygget ut er det enighet om at Norge skal bygge dobbeltpsor fra Katterat og i en lang tunell inn i Sverige. Dette vil minke sårbarheten til banen idet en unngår et værhard fjellparti. Det vi trenger nå er politisk vilje til å prioritere dobbeltspor i NTP for 2018-2029. Derfor er det viktig for hele Nord-Norge at banen får den plass den fortjener i Nasjonal Transportplan og i politiske programmer og planverk framover.

Konsekvensene av å prioritere Ofotbanen og dermed Nord-Norge for lavt er

  • svekket punktlighet. Store godsmengder må sendes med vogntog,
  •  spesielt vil ferskvare som fisk, bli sterkt berørt,
  •  verdiskapningen vil gå ned,
  •  det blir færre arbeidsplasser,
  •  forsyningen inn til landsdelen kan bli usikker og potensialet blir ikke utnyttet.
Terje Storjord