Senter for transport og teknologi

Innovasjon og forskning vil styrke Narviks rolle i framtidens mineralnæring i nord. Målet for prosjektet er å etablere et senter for transport og teknologi for gruvenæringen i Narvik.

Futurum AS Innovasjon og forskning vil styrke Narviks rolle i framtidens mineralnæring i nord. Målet for prosjektet er å etablere et senter for transport og teknologi for gruvenæringen i Narvik.

Narvik har et sterkt kompetansemiljø innen transport og logistikk. Miljøet omfatter store og små virksomheter i tillegg til Høgskolen i Narvik og Norut Narvik. På sikt kan dette miljøet sammen med eksterne samarbeidspartnere denne grunnlag for en forskningssenter i Narvik. 

Interessen for et slikt senter er stor fra flere av logistikkaktører. Narvik er et naturlig transportknutepunkt, der vei, sjø, jernbane og fly møtes i en by som har lang tradisjon med næringsliv, teknologiutvikling, forskning og utdanning innen området. Transport og infrastrukturløsninger for mineralnæringen vil være et viktig fokusområde.

Futurum leder prosjektet, der målet er å få engasjert en prosjektleder og etablert en gruppering som jobber fram planer. 

Prosjektet ble støttet gjennom Utviklingsprogram Narvik, og følgende kan sluttrapporteres:

Narvik har et sterkt kompetansemiljø innenfor transport & logistikk. En klynge bestående av HiN og Norut, i tillegg til eksterne samarbeidspartnere, vil på sikt kunne danne grunnlag for et SFI i Narvik innenfor området.

Interesse fra store aktører som LKAB, Scania og flere andre aktører med interesser innenfor mineralnæringen.
HiN sendte skisse for et SFI innenfor « Logistikk og Teknologi for Gruveindustrien» til Forskningsrådet. Prosjektet støtter opp om dette arbeidet.
Det ble etablert en "administrativ" gruppe bestående av Futurum og deltakere fra HiN.
Etter innspill fra gruvebransjen selv, ble det teknologiske fokuset i prosjektet konsentrert rundt logistikk og automasjon, 2 fagområder hvor Høgskolen i Narvik stiller sterkt.
Det ble laget en "senter-modell" ved Hin, kalt CALM (Center of Automation and Logistics for Mining operations).

Det ble utformet en søknad for kortsiktig finansiering til Nordland Fylkeskommune. Dette førte ikke i fram i førte omgang, men det ble gitt tydelige innspill.
HiN etablerte da et mindre gruve-teknologiprosjekt, kalt SMT, Smart/Small Mining Technology, der fokuset var teknologi for å gjøre små/mellomstore gruver mer lønnsomme. Dette initiativet ble lagt rundt HiN's egen mineralutdanning.

HiN's fag-grupper i mineralteknologi, automasjon og logistikk, ble grunnpilarene i prosjektet.
På grunn av fusjonsprosessen med Norges Arktiske Universitet, ble fokuset skiftet i flere omganger hos HiN. Med bakgrunn i dette ble prosjektet søkt utsatt i forhold til opprinnelig prosjektramme, i påvente av den omstruktureringsprosessen som HiN var inne i.
I mellomtiden fokuserte mineral-gruppen ved HiN på sitt SMT-prosjekt, og konkretiserte dette som et eget mindre prosjekt, utenfor CALM/senter for logistikk og teknologi.
Hovedmålsettingen, å bistå HiN ved etableringen av et senter, ble oppnådd da man etablerte CALM og fikk CALM fundamentert i HiN’s ledelse. Likevel kom det viktigste punktet i prosessen med å skape et livskraftig senter i skyggen. I fusjonsprosessen, der man i utgangspunktet ikke visste noe om sin fremtidige struktur, ble senter for logistikk og teknologi/CALM påvirket.
I dag har HiN byttet navn til Norges Arktiske Universitet, campus Narvik, og senter-prosessen lever videre. Man er i skrivende stund i gang med en ny prosess overfor blant annet Forskningsrådet.

Arbeidsseminar:
Det ble avhold ett større arbeidsseminar i begynnelsen av 2014, i mars, der man la grunnlaget for arbeidet, med deltakere som;
- Scania
- Transportutvikling AS
- Norut Narvik
- LKAB
- LNS
- Narvik Havn
- HiN
- Futurum
- Narvik kommune


Arbeidsgruppemøter:
Det har blitt avholdt flere møter i 2013/2014, og på våren 2014 ble CALM etablert. Prosessen ble ivaretatt løpende i flere arbeidsgruppemøter utover året, og resulterte i en søknad til Forskningsrådet i oktober 2014
Administrative møter:
Ble ivaretatt av Futurum, og ble avholdt løpende igjennom prosjektet. Deltakere var Futurum og HiN.
Her ble forholdet CALM/SMT avklart etter at CALM ble ansett som «prematurt» i første omgang.

Prosjektet avdekket tydelig at universitetsmiljøet i Narvik kan bidra med cutting-edge teknologi på mange områder innenfor gruvenæringen. Logistikkmessig kan man i tillegg bidra ved å kombinere smart teknologi med effektiv internlogistikk og automasjon. Dette bidraget kan definitivt gi andre «break-even» for mindre gruveprosjekter, og dette har blitt møtt med interesse fra bransjen.

Samtidig har det vært vanskelig å fange fullt fokus hos en bransje som har opplevd sterkt fallende mineralpriser.
Prosjektet medførte etableringen av et internprosjekt ved Univeristetet, kalt CALM. CALM er kjernen i det som skal bli til et senter, og finansieringsprosessen har utgangspunkt i denne kjernen. Prosessen har vært langtekkelig, vært påvirket av svingninger i bransjen, men også fusjonsprosessen til Norges Arktiske Universitet. Prosjektet har fått belyst potensialet i et senter i Narvik, samt koblet universitetet med bransjen, slik at begge parter har fått definert sine behov. Senter for logistikk og teknologi har definitivt en fremtid i det nye Norges Arktiske Universitet, campus Narvik. I tillegg har gruvebransjen funnet et nytt likevekts punkt, og har begynt å fokusere på nettopp LEAN og smarte måter for effektivisering. I dette ligger nettopp grunnlaget for et livskraftig senter. Prosjektet «senter for logistikk og teknologi» har derfor bidratt til å legge et spennende grunnlag for kobling mellom universitet og næring. Narvik-miljøet har nå en sterkere nærhet til bransjen med sine løsninger.